Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky společnosti FRAMAT s.r.o. platí pro všechny vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud nebudou podmínky stanoveny v rámcové ( kupní ) smlouvě jinak.

Objednávání
V případě zájmu Vám nabízíme zpracování nezávazné cenové nabídky příp. zaslání návrhu rámcové ( kupní ) smlouvy.
Veškeré objednávky následně musí být podány v písemné formě – a to buď formou potvrzené objednávky nebo smlouvy.
Pro uzavření smlouvy musí kupující předložit aktuální kopii živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku.
Prodej zboží je možný i bez písemně uzavřené smlouvy. V tomto případě zaplatí kupující v hotovosti za zboží při předání ve skladu.
Pokud je zboží doobjednáváno,je možné se přizpůsobit požadovanému odstínu, jen pokud dodá kupující číslo šarže předchozí dodávky.

Dodaní
Doprava může být zajišťována prodávajícím. Pokud dopravu zajišťuje prodávající, musí kupující v době domluveného příjezdu mít připraveno místo složení a to bez čekání a překážek. Pokud se tak neděje , má právo dopravce účtovat čekací dobu, případně z místa odjet s tím, že jsou veškeré náklady s dopravou vyúčtovány kupujícímu.
Kupující je povinen převzít zboží do 10-ti dnů od vyzvání k odběru. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si prodávající právo fakturovat skladné.
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, přechází nebezpečí škody, ztráty či zničení zboží na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím, resp. při jeho předání prvnímu veřejnému dopravci.
Není-li v kupní smlouvě sjednáno jiným způsobem, vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Cena a platební podmínky
Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího, platným v době uskutečnění dodávky. Případné dohodnuté slevy jsou uvedeny ve smlouvě.
Platba za zboží je prováděna v hotovosti, fakturou nebo zálohovou fakturou.
Kupující je povinen zaplatit zboží ve lhůtě splatnosti faktury.
Základní splatnost faktury je 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže se kupující zpozdil s platbami nebo uhradil nižší částku, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. Za každý den prodlení s placením si prodávající účtuje úroky z prodlení a to ve výši 0,05 % z dlužné částky
Dokud není uhrazena faktura zůstává zboží v majetku prodávajícího.

Záruky a reklamace
Dodávané hmoty jsou certifikovány v akreditované laboratoři. Veškeré výrobky mají zpracované technické listy a bezpečnostní listy. Všeobecně platí technické normy.
Prodávající ručí za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti.
Pokud se na výrobku vyskytnou jakékoliv vady má kupující právo výrobek reklamovat a to neprodleně po zjištění vady. Reklamaci je nutné podat písemně.
Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl kupující zjistit.
Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu technických ukazatelů vlastností uvedených v technické dokumentaci. Za malé odchylky v barvě oproti vzorníku firmy – způsobené např. odlišným podkladem , vlhkostí, technickými možnostmi výroby atd.- neručíme.
Záruka se nevztahuje na zboží, k jehož poškození došlo po splnění dodávky prodávajícím neodborným skladováním a manipulací, jakož i nedodržením předepsaných postupů při přípravě a aplikaci.
Pří skladování je kupující povinen dbát pokynů uvedených v technické dokumentaci, zejména s ohledem na teplotu a vlhkost. Za škody způsobené během přepravy zboží nese odpovědnost dopravce.
Náhradu škod vzniklých během přepravy bude po dopravci vymáhat objednatel dopravy.

Balení
Výrobky jsou baleny v plastových, papírových obalech v rozměrech, které jsou uvedeny v ceníku . Obal je součástí ceny, kromě palet.

Poznámka :
Další vztahy, které neřeší rámcová (kupní) smlouva a tyto obchodní podmínky, podléhají obchodnímu zákoníku.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one